Emo Community Scene Emo Guys and Girls

Email:

Password:

Forgot Password?
Emo Lyrics:

Emo lyricsWe have to crave a masterpiece beneath the ink, We’re falling for the fiction. The end is dawning,The sun is setting on a silent morning. Our stars aligning as universes shatter time,I’m resisting realityEmo song lyrics
(Alesana - Catharsis)

[Submit Lyrics]

Emo Meet - London UK - August 2011

N3CR0D4MN's Journal

Total Journal Entries: 4

Nov 10 2018, 04:44 AM

Ỉ̥͇̩ͩͬ̅̄ͬ ̨̟̣̺̪ ̸͇̱̦̮͎̣ͩ ̟̫͑̉ͨ̅͜ ̄̎͊ͩ͛͊͘ ̨͕̖̖̼̟̠̳ͦ̔ͤ̎͂̌A̜͈̮̭͊̄M̞̭̩͑ ̗̼̓̄̔ͨ̑̾͟ ͌ ̲̀ ̵͍͙̳̦̞͒ͦǍ̦ͬ͛͑͑ͬ̓ ̴M̼̲̩̖Ȩ̖̳̫̹͎͂̅ͅS̙̊̏͆̎͛Ș͈̯̑̑̏ͯ͟ ̴ ͙̼ ̘̼͋̃ͫ̈ͨͅ ̯͔͙ͩ̈̍ͭ̿ͪ ̨͓Ḭ̱͍͓͑ͥ̾ ̧̤̠͔̞̣̯̗͗̈́̅ͤ̓̏̾ ̄̓̿ͫ ̨̟̣̫̌̾͑̒ ̢͉ ̤͕̰̰̟̦̠ͣ̍ͦ̅͝C͇̳̝͓̐Ȁ͋ͧ͝N̩ͫ̐ͯͨ͛ͥͫT̪ͪ͑̎́̈ͬ ̩͈̌̀̈̏̌ ̯͊ͮ̑͋̂ͤ̅ ̩̦̫͈̘͒ ͙͎̖͙͖̞̐̈ͪ̔ͯ͆̊ ̴͈͎̠̠͍ͣͦ̈ͫ́̒ ͕̫̫̦͓́ͮ͘H̗̟̳́A͔̦͈ͦ̾ͪN̩̱̜̏̑ͧ̄͒̀̇D̢̖͍̠̖̭̟͕ͮ̏L̦ͯ̌̄͊̑E̡̩̻̓̑̇ ͈̩͈̰̤̪̐ͤ̉̔͗̓ ̢͇̓̄ ̴͔̦͇̥̜͕̋̓ͅ ͛̀ ̯̲̪̭̮͍̹̒̓ͫ̐̏ͫI̼̩̳̩͕͇̝͊͗̏͌͒́T̸̩̦̱̱̥̪̗ͧ ̡̝̪͙͚̫̼̭͋ͬͨ̐͐̏ ̌̈́̅͌͂͟ ͎̜͙̽̒ͭ͐̍ͦ̾͜ ̹̠̩̗̟͗̋ ҉͈͔̻͉͎A̫ͨ͋̓N̪͈̭̻̆̈̆͝Ỷ̸͈͈̖̜̺̟̽ͬͮM͍̲̭̆̈́͐̐̚O͔͙͍̰̺͓̾ͩͯ̿ͯR̦̗̘̳̂̒̏ͦE͈̙ͩͤͬ͊ ̾ͅͅ

1 Comments | Add Comment
Aug 01 2018, 03:33 PM

t̴̤͓̖͐ͥ͒͒h̢̥̱̺͎ͮ̈́͆̓i̱̲̖̭ṡͦ͐̐ ͎͍̭̀̅ ̧̱͖̩̻̝̜͎ ̢̠̼̌̍͂͛̉ͤ ̭̥̭̳ͪ̽ͫͨ̓͘ ͚̹̝͍͍̊͑̿͂̒ṯͫ̈́̓̄̎͐ẁ̸̗̰̮̠̹̘͖̊̉͒̄̒̍iͫ̌̿ͧ҉̘̩͚̥͓̙s̜̞̭͉͙̝͙ͮ̀͑͛̔̽͐́ț̛͂̐e̟̫̩ͧͅd̤̆̋ͮ͌̂̔ ̦̳̫̺̦̔̃ͬ̋ ͔͉̪̱͈̗̒̉ͭ̔͌̇̕ ̺̟͕͕̰̋ͣ̂ͯͭ̍ ̪̒̔ͯ̚͝ṣ̫̳̙ͬͣ͆ͭ̓͘m͔͈͇̣͒i̮̮̝͍ͮ͛̋͊͘l̵ͩ̐̏ͣ̈ͫͣeͥͯͫ͑ͧ̐͑҉̬ ̓͏̹ ̙͈̬̯͈̒ͣͤ͐̇̈́ͪ͞ ̸̝͚̭͎̬͚̙͗̽̏̈͛̿͐i͓ ͙ͥ̓ ̴͕̗̠̮͕͌͛͗̑ͤ͐̅ ̡̤̖̘̰̼͍̘ͫͪ̊̍̏̚̚a͙̗͍̳m̤̤̠͍ ͓̹̝̪̳ͬͯ͝ ̯͎͓̩͒w̨ͨ̈ͮ̚e͇͖̰̳͋ͭ̉ͣ̌̀ͅa͔̬͉͇͎ͯ̊ͣ̾͂͛̕r͇͈͚̺͔̟̹͐̉ͤì̢̠̱̣̻͌͛̿̽ͦn̤͉͍͐g̺͇̃̒͋̆͞
̗̦̭̯͙̦̎̽ͮ͘
ͦ̓ͭ̔̾̚͏̼ͅ
̤͚͚̱̯ͮ̅ͥ͐͐̚
͉̅̀ͥ͑̚̚
̘̳͖̣͚͙̍͑ͦͥ̊̆̇į̰̮̱̳̙̘̂ͤs͔̬ͅ ̫̰̞̖̣͔͉̒͌ ̧̳̺̲̟͊̈͑ͪͪ̚ ̋́̒͗ͭ ̨̗̹͉͙͕̫̿̽͐ ̡ ̪̹͇͟j̫̰͗͂̾u̼͉̖̳̪̠͂̾s̼͔͓̗ͨt̤̞͇̮̠͖͕͗ͫ̀͑̌̏͠ ̬̗͉̜̗̝̥̌͂ͮ͗ͦ̈͟ ̈́ ͎̫̩̩͕͉̩ͪ̑̄͑ͥ ̧̝̣͙͋ͯ̌ͅ ̯̖̈́̊̎͛ ͍̥̠̝͔ͮ͊ͧ͊̂ ̱̃ͨ͆a̲̺ ̲̫̔̄̾ͭ̇ͪ̍ ̧͎͇͎̅ ͓͇͉̘̞͡ ̯͒̂ͣ̑͆ḿ̭̟̜ặ͍̳͍̖̦s̡͓͙̭̓ͯk͍ͪ̂̎̈́̕ ͓͔̦̟̲̝͌͋ͅ ̖͉̓ͤ̽ ̴͇̼̻̪͍̰̱̉͋ͤ̓ ͚̣ͤ̾̆ ̹̯͇͇̖ͧ͌͋ͬͦ̕to̜̓̉ͫͅ ͤͥ̔̑̊ ͓̮́ͯ̆̐̔̌ͯ ͉̯͚̫̜͎͐̃ͩ͌͝ͅ ̛ ̵̒͒̉̔̊ͦ ̳͖̩͉͖̠̈͋͛̓ͫ̓̇h̖i̗̯̼̲ͬͨͨ̈́͆͛͛ď̏̄ͦͯ̔͒e͞
̧̟̄
͈̮̘̗̑ͣ
̰͖̪̮̖̳̙̒ͭ̿̈ͤ̌ͩ
̧̝
͇͓͔͔̮̹t̺͛ͮͦ̓ͥͨͅh͇̤͕̱͓ͫ͞e̢͊̆̐ͣs͕̙ͧe̯̋̌ ̩͖ͫ̾̍̓ͥ̈́ ͖̽̂͆̉̉ ̬̟̅̃̌̈́͐͢ ͏̫̱̞̦ ̳̞̣̫̼̻̟͆͊̓̋̑͜f̹̼̦̝̔̋̉ͧͥ̏̚e̱͖̫͔ͬ͢e̲̋̃̂l͑͗́́̆̃i̡̫̤̩̮̻̾̌n͔̥̫̠̿ͬg̱͕͇̲͛̉̈̇́s͗͏̫͉̮̥͚̣ ̻̙̠ͩ̀͜ ̦̘͉͌̾̇ͅͅ ̯̆̎ͪ̓́̚ ̞̞͔͇ ̧̝͖̻͇̠̠̿į͉̺̮̺͚̇̄ͦ ̼͚̦̀͊̋̍ ̶͂ͮ́ͫ ̼͈̙̓ͦ̚ ̪̓ͭ͐͌̎ ̦̜̦͝ ̘̹̦̳̇͢ͅä͔̘̩̫̪m̩̬͗ ̱̲̀ ̩̙̩̤̎ ̶̊̅͆ ̵ͤ̓̅ ͙̍l̟͆ͤ̽͛ͫ̉ͩȏ̸ͯ̎os̉̓ͬ҉̦̭ḯ̲̔ͥn̴̟͙̞g̢̠͇̫̾͋̈̓̋̈́ͣ

0 Comments | Add Comment
Jul 31 2018, 09:27 PM

ń̦̬͇͐ͫ͑́̉̚ơb̩̔̾o͈͓̊ͩͦͤ͛͟ḏ̸̼̤̟̞̣̰ỳ̲̘͖̎̅̎̚ ̮͍͖̘̥͕̄͗̏̉̽̋͝ͅ ̛̞̖̦͙̳̙͙͊̿ ̹̠̜w͍̫̲̭ͥ̑͑̓i̪̜̳̎ͮ̅ͩlͧ̀̋̎͋l͎͕ͤ̀ ̥̣̤̝̳̘̩͛̇͒ͥͯͭ̐ ̧̜̙̱̥͉͒͛̎̚ ̝̖̤͇̺̑̂͐ͮ̑͊ͨe̠̅̑̀v̺͇̥͓̿̃̐̍̃͡e̗̭͕̗̰ͤ̓͢r̡ͭ̄ͣ ̸͚͕̗͇̩̻ͥ̔́ͭͤ ̠͙̥̣͇̙͍ ͖̝̲͎͞w͔͙̯̽ͯ͂͒ͫ̅̑͞ͅͅͅa̫̮̞̟͖͔̽̌̋n̢̜̦̮͍̮͊ͭ̿t̺̹̰̓̈́ͧͬ̽̚ ͙̠̥̥͈̩̮͐̑ͯ̾͂ ̤͐͗ͨ͂̈ͪ ̟̬̩̩͇͇͆m̵̑e͕͔̳ͩ
͍̗̭͢
̷̩͙
̷̪͍ͮ̅ͬͦ͆̈̆
̌ͭͮ͊͊͝í̞͔̼̟̤̉̆̆ͤ̂̌̀ ̸͙͈̀̿̐ͨ̇̅́ ͎͕ͤͮͥ̓ ̷̪̻̭̳͖͕͐́ ̷̬̖̙͕̏a̫̯̲͚̪̠̓̍͐̇ͦ̉m̰̬̺͍͍̻̉ͭ ̖̪͍̆ͪͪ̈́ ̉̇̀ͫ͌͏ ͔̳̱͚͍̘͖̋̎͟ ̣͂̊t͑̈́ͪ͊̅͌ͮ͜o̗̲͐̒̐̔͞o̸͈̠̘̖̍ ͙ ̜̪̘̺͕͊͋̄͑ ̖͚̳̉̇ͨ̔͑b͍̺̱͙ͫ̍ͪ̊͒͘r͇̟̯̖͖̥͋̇ͮ͐̑̽o̝̺̠͙ͫ̂̈̈́͋ǩ̭͓͔͖͙̀͐͒͘ȅ̟̺̄́ñ̷̫̬͙͉̼̿
̟̺͚͍̻͍̬
̫̟͙̯̼ͨ̓͊̾̃́
̣̩͈u͔̦̟̞͕̤ͪ́ͥͯn͚̱̞̠̼͜f͙̹̭̼̉̃̈́ͣi͎ͦͭͤ̆̀x̦̜́a̋̓͋͌ͬb̹͈͖͇̬́ļ̘ͪ͒ͮ̋e̦͐͆̌͜
̠̘̘̘̈͑ͭ̋̊̒ͤ
̷͖̤̳̞͙̟̌
̟͍̔̓̾
̱̩̙̥͊̾̃ͮͅu̫̹n̻̗̥̪͐ͧͬͅļ͌̒ͩ̎ͥo̡̮̬v̦̏ͤ͑͊̏͛ͅa̩̅͘b̜̱̯̭̣͚̅ͫl̤͒ͬ͒̂͆͑ȩ̖̭̪̱͚̈̈̓

1 Comments | Add Comment
Jul 30 2018, 09:53 PM

Just came back from the hospital,it is now that i realise that
I̥͓̱̗̲̻ͥͩ͒͟ ̃̌̉̿̑̌̓d̨́ͦ̉́̐͐̽o̬̠̲̰̩͒n͔̲̰̠͑́̾̊̽ͨ͢t͍̮͔̳͖͒ͥ̍̔ͪ̏͟ ̯̲̙̬̰̯̹̅͒̐̌b̙̱͠e̯̣̼̝͌̑̃͂͞l͚̪̞͒͆ͬ͛̾ͨ͠o̩̣̎͡n̬͔̩̫̐̅̊ͨġ̒ ̻͕̩̓̽̅̓̃̓͌͞ả̀̍̒n̵̲̮̺͍̹ͣ̒̇̅̃y̟̪̹̞̱̥ͧ̿͆̈̐ͅw̯̻̬̥̩̜ͤ̄̈́h̥̟̎̊̂ͭͩͫͯ͝e͈͌̈ͭͅṟ̸̣͙͕̤ͦͫ̐ē̵̟̣̬̗͙̙̯͊ͥ́̌

1 Comments | Add Comment


Total Journal Entries: 4