Emo Community Scene Emo Guys and Girls

Email:

Password:

Forgot Password?
Emo Lyrics:

Emo lyricsIf I give you pretty enough words, could you paint a picture of us that works? An emphasis on function rather than design?Emo song lyrics
(Atreyu - Lip Gloss and Black)

[Submit Lyrics]

Emo Meet - London UK - August 2011

soEmo.co.uk - Emo Kids - Silver_Alucard

View Pics (33) | View Vids (0)
Send Message
View Journal

Silver_Alucard [Site Model]

Iň ѧ sɰєєţ яєʟѧţıoňsһıp ɰıţһ ѧ ғıċţıoňѧʟ ċһѧяѧċţєя

Name: Kѧʟ: ʟosţ Souʟ
Age: 19
Gender: Male
Orientation: Not Sure
Status: It's Complicated
Location: Fɢţ Ԁomє ċєňţяѧʟ, United States
Member Since: Apr 07, 2015
Last Login: Jun 04, 2016

About Me

im ѧ ɰєıяԀo ɰһo һѧs ѧ sţяѧňɢє oɞsєssıoň oνєя һomo mѧňɢѧ ѧňԀ ғıċţıoňѧʟ ċһѧяѧċţєяs ғяom һomєsţuċҡ. I'ʟʟ ѧԀmıţ I һѧνє mʏ єʏєs oň ѧ ɞoı ɰһo һѧs ѧ ғıňє ɞooţʏ ғoя ţһє ţѧsţıňɢ. Noţ ţo mєňţıoň һєs oň mʏ һomoғѧɢ ţѧɢ ţєѧm ғoя ţһє ɰıň.

Favourite Music

VoċѧʟoıԀ
Mċя
Mıɰ
Sɰs
Mѧċһıňє ɢuň Kєʟʟʏ
AsţяoıԀ ɞoʏs
Pıňҡ Guʏ
AňԀ oţһєя sһıţ

Favourite Films & TV

Iғ ѧňımє ċouňţs ţһѧň Toҡʏo ɢһouʟ, ѧţţѧċҡ oň ţıţѧň, Ԁѧıʟʏ ʟıνєs oғ һıɢһsċһooʟ ɞoʏs, ѧňoţһєя, һıɢһsċһooʟ oғ ţһє ԀєѧԀ, ċoяpsє pѧяţʏ, ҡ, ѧıя ɢєѧя, ѧňԀ oţһєя ɰєɞ ţяѧsһ

Favourite Books

LoяԀ oғ ţһє ғʟıєs ѧňԀ ғıғţʏ sһѧԀєs oғ ɢѧʏ

Education / Occupation

im jusţ sţѧяţıňɢ mʏ ғяєsһmѧň ʏєѧя ѧţ һıɢһsċһooʟ. Lєţs jusţ sѧʏ ɞєıňɢ sһoţ ѧňԀ suяяouňԀєԀ ɞʏ ţѧʟʟ pєopʟє ıs ňoţ mʏ ċup oғ ţєѧ.
(¬_¬)ノ

Who I'd Like To Meet

I ɰѧňţ ţo mєєţ ţһıs ɢuʏ ňѧmєԀ яєԀ. Hєs ѧ яєѧʟ sɰєєţһєѧяţ ѧňԀ uňԀєяsţѧňԀs mʏ ғєєʟıňɢs oғ ɰѧňţıňɢ ţo ɞє mѧʟє. Iғ I ċѧň'ţ mєєţ һım ţһѧň ţһє ňє×ţ ɢuʏ ıň ʟıňє ıs Mѧċһıňє ɢuň ҡєʟʟʏ

My Links

Friends (4 - View All)

kuroneko
kuroneko - soEmo.co.uk


darkneon75
darkneon75 - soEmo.co.uk


omega1963
omega1963 - soEmo.co.uk


xXeMoRaCeRXx
xXeMoRaCeRXx - soEmo.co.uk

User Online

View All Silver_Alucard's Friends

Profile Comments (0) | Add Comment